Algemene voorwaarden

Voorwaarden van toepassing

1. Op alle met DiscoverU gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Tevens worden de ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden aangeduid als ‘DiscoverU’

Bedrijfsomschrijving

2. DiscoverU richt zich op training, coaching, workshops en events binnen het werkveld van persoonlijke-en leiderschapsontwikkeling, in de meest ruime zin. DiscoverU is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 50009966

Omvang verplichtingen

3.1 Met DiscoverU gesloten overeenkomsten leiden voor DiscoverU tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij DiscoverU gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van DiscoverU verlangd kan worden.

3.2 Als DiscoverU voor de uitvoering van een met DiscoverU gesloten overeenkomst derden inschakelt, is DiscoverU gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.

3.3 Voorzover DiscoverU voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is DiscoverU uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

Start opleiding/toelating

4.1 Door DiscoverU aangeboden opleidingen en events (in de ruimste zin des woords) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

4.2 Een (telefonisch) doelstelling gesprek waarin de leerdoelen van een opleiding met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van de opleiding. Dit gesprek is dan het startmoment van de opleiding en is voorwaarde voor deelname aan die betreffende opleiding.

Annuleren/ontbinden/opzeggen

5.1 Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum, waarvoor men zich heeft ingeschreven of deze gepland staat (anders dan in de 6.2 bedoelde situatie) wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Opleidingen/cursussen/events

5.1.1 Bij annulering binnen twee maanden voor aanvang is € 150,– administratie- /annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering binnen zes weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. Met inachtneming van het in 4.2 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen.

Maatwerk

5.1.2 Bij annulering van door DiscoverU op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleidingen/events/cursussen/programma’s (al dan niet in-company ) worden bij annulering tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door DiscoverU gemaakte (door DiscoverU te specificeren) kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor de aanvang is de eerste overeengekomen termijn verschuldigd naast de daadwerkelijk door DiscoverU gemaakte kosten.

Coaching

5.1.3.1 Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

5.1.3.2 Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

5.1.3.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Huur en verblijf workshopruimte

6.1.3 Bij annulering binnen één maand voor het daadwerkelijk verblijf is 15% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen veertien dagen voor het daadwerkelijk verblijf is 35% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen zeven dagen voor het daadwerkelijk verblijf is 55% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen drie dagen voor het daadwerkelijk verblijf is 85% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen vierentwintig uur voor het daadwerkelijk verblijf is 100% van de prijs verschuldigd.

6.2 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

6.3 Als de met DiscoverU gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt de met DiscoverU gesloten overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de duur van één jaar (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen). Een dergelijke overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging over en weer nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

6.4 DiscoverU heeft het recht zonder opgave van redenen de opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een deelnemer dan wel de door de deelnemer aangewezen vervangende deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer het recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan DiscoverU betaalde bedrag.

Prijzen, facturering en betaling

7.1 Alle door DiscoverU opgegeven prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

7.2. Arrangements- en verblijfkosten behorende bij de opleidingen zijn niet in de opleidingsprijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

7.3 DiscoverU factureert direct na opdrachtverlening, tenzij anders overeengekomen in de opdracht.

7.4 Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betalingen is vertragingsrente verschuldigd en worden incassokosten, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag, in rekening gebracht. De vertragingsrente is gelijk aan de wettelijke handelsrente.

Aansprakelijkheid

8.1 DiscoverU is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan DiscoverU toe te rekenen tekortkoming is DiscoverU alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van DiscoverU. Als DiscoverU gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst (en bij een duurovereenkomst, voor de duur van één jaar).

8.2 Voorzover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met DiscoverU gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

Persoonsregistratie

9. Door het aangaan van een overeenkomst met DiscoverU wordt aan DiscoverU toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal DiscoverU uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. DiscoverU zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

DiscoverU

Venstraat 10

5271 TV, Sint Michielsgestel

KvK nr. 50009966

BTW nr. NL148751556B01

Versie 3.0

december 2016